SUOMEKSI IN ENGLISH

PALVELUMME

PCA Corporate Finance toimii omistajien ja yritysjohdon neuvonantajana yritys- ja rahoitusjärjestelyiden suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Kaikilla toimeksiannoillamme on pelkistetysti yksi, yhteinen tavoite: saavuttaa asiakkaan strategiset tavoitteet ja paras mahdollinen lopputulos.

Neuvonantopalveluihimme kuuluvat:

Yritysjärjestelyt

Rahoitusjärjestelyt

Kiinteistöjärjestelyt

Arvonmääritykset ja fairness opinion -lausunnot

Johdon kannustinjärjestelmät

Muu yleinen taloudellinen neuvonanto

Yritysjärjestelyt

Useimmissa tapauksissa yritysjärjestely on uniikki ja monivaiheinen projekti, joka vaatii alan erityisosaamista, kosolti kokemusta ja riittävästi resursseja. Nämä ovat myös PCA Corporate Financen vahvuuksia. Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus erilaisista myynti- ja ostotilanteista. Tulosten valossa – esimerkiksi julkisissa ostotarjouksissa – olemme myös onnistuneet taloudellisessa neuvonannossa hyvin: myyneet yrityksiä erinomaisella hinnalla ja ostaneet niitä edullisesti.

Palvelumme kattavat yrityskaupan kaikki vaiheet suunnittelusta toteutukseen sekä koko yrityskauppaprosessin hallinnan ja johtamisen. Kansainvälisissä järjestelyissä hyödynnämme laajaa yhteistyöverkostoamme. PCA on osa Clairfield Internationalia ja sen kautta voimme tarjota yrityskauppaideoita ja paikallista palvelua noin 30 maassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. Clairfield sijoittuu Thomson Reutersin vertailussa kolmen suurimman riippumattoman yrityskauppaneuvonantajan joukkoon sekä maailmanlaajuisesti että Euroopassa.

Katso lisää yritysjärjestelyistä Yrityskaupan ABC -sivuilta.

Ota yhteyttä

ARI LEPPÄNEN

RAHOITUSJÄRJESTELYT

PCA Corporate Finance auttaa ja opastaa asiakkaitaan oman ja vieraan rahoituksen hankinnassa ja optimaalisen pääomarakenteen suunnittelussa.

Rahoituksen hankintaan liittyvät toimeksiannot sisältävät tyypillisesti kohdeyrityksen liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden arvioinnin rahoitusvaihtoehtojen kannalta, esittelymateriaalin tekemisen rahoittajille, sijoittajien ja muiden rahoittajien (esim. pankkien) kartoittamisen ja kilpailutuksen, rahoittajien valinnan sekä rahoituskierroksen toteutuksen.

Olemme hankkineet uusia sijoittajia ja oman pääoman ehtoista rahoitusta niin kasvuyrityksille, venture capital -rahastoille, pörssiyhtiöille kuin projektirahoitushankkeille. Monipuolisen ja pitkän kokemuksemme kautta meillä on hyvät sijoittajasuhteet kotimaisiin eläke- ja vakuutusyhtiöihin, säätiöihin, perhesijoitusyhtiöihin, yksityishenkilösijoittajiin ja pääomasijoittajiin. Useimmissa toimeksiannoissa lähestymme myös ulkomaisia pääomasijoitusrahastoja ja muita ammattisijoittajia. Sijoittajalistaamme kuuluu yli 200 aktiivista toimijaa Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa.

Meillä on syvä osaaminen myös velka- ja välirahoitusinstrumenteista ja niiden sopivuudesta eri tilanteisiin. Olemme esimerkiksi uranuurtajia projektirahoitushankkeissa Suomessa ja vieneet läpi useita monimutkaisia strukturoidun rahoituksen toimeksiantoja. Meillä on hyvät suhteet eurooppalaisiin pankkeihin ja erikoisrahoittajiin, joita olemme kilpailuttaneet eri hankkeiden rahoituksissa.

Ota yhteyttä

JUHA RAUNIO

Kiinteistöjärjestelyt

PCA Corporate Finacella on kokenut neuvonantajatiimi, jolla on vahva osaaminen myös kiinteistöjärjestelyiden erityispiirteistä.

Neuvonantopalvelumme sisältävät mm.

Kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -salkkujen ostot ja myynnit

Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt

Rahoituksen suunnittelu ja järjestäminen kiinteistökohteille joko yrityskaupan tai rahoituksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä

Vastaamme koko järjestelyn läpiviennistä samaan tapaan kuin muissa yritys- ja rahoitusjärjestelyissä.

Ota yhteyttä

ARI LEPPÄNEN

Arvonmääritykset ja fairness opinion -lausunnot

PCA Corporate Finance tarjoaa myös arvonmäärityksiä ja ns. fairness opinion -lausuntoja, joita esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallitukset tarvitsevat ottaessaan kantaa yhtiöön kohdistuneeseen ostotarjoukseen ja päättäessään osakeanneista tai yritysjärjestelyistä. Arvonmääritys on olennainen osa jokaista yritysjärjestelyä, joten olemme pitkän historiamme aikana kerryttäneet rautaisen ammattitaidon erityyppisten yhtiöiden arvonmäärityksistä monissa markkinatilanteissa.

Käytämme työssämme aina useita eri arvonmääritysmenetelmiä. Esimerkiksi markkinaperusteisessa arvonmäärityksessä määritämme kohteen arvon sekä vertaamalla sitä saman toimialan listattuihin yhtiöihin että laskemalla arvon perustuen hinnoittelukertoimiin toimialalla tehdyissä yrityskaupoissa. Kassavirta-arvonmääritys taas perustuu ennusteisiin kohteen liiketoiminnan kehityksestä pitkällä aikavälillä ja toimialalle tyypilliseen pääoman tuottovaatimukseen.

Ota yhteyttä

TOMMI WALTHER

Johdon kannustinjärjestelmät

PCA Corporate Finance tarjoaa asiantuntija-apua johdon kannustinjärjestelmien suunnitteluun. Olemme suunnitelleet useille Suomen suurimmille pörssiyhtiöille osakepalkkiojärjestelyjä, henkilöstöanteja sekä optiojärjestelyjä. Toteutamme jokaisen järjestelyn räätälöitynä asiakkaidemme tarpeiden pohjalta.

Kilpailukykyinen, oikein suunniteltu ja toimeksiantajan omista lähtökohdista rakennettu kannustinjärjestelmä motivoi ja sitouttaa avainhenkilöitä ja näin edesauttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Järjestelyjen tavoitteena on aina yhtiön osakkeenomistajien omistuksen arvon kehittäminen.

Ota yhteyttä

TAPIO TOLVANEN

ASIAKKAIDEMME KOMMENTTEJA

YRITYSKAUPPOJEN ABC

Vuosien varrella PCA Corporate Financelle on kertynyt erittäin monipuolinen kokemus erityyppisistä yrityskaupoista.

Yritysmyynnit ja yritysostot ovat aina yksillöllisiä tilanteita. Meillä on ammattimaiset työkalut siihen, miten asiakkaamme tavoitteet saadaan täytettyä ja yrityskauppa onnistumaan.

Katso tarkemmin yritysmyynti- ja/tai yritysostoprosessin kulusta sekä taloudellisen neuvonantajan roolistamme näissä järjestelyissä.

Yritysmyynnit Yritysostot
Tavoitteet Ostokriteerit Yhteydenotto Ensiarvio Ostoprosessi Neuvottelut

Tavoitteet ostoprosessille

Yritysostoilla voi olla monenlaisia tavoitteita, kuten markkina-aseman kasvattaminen, maantieteellinen laajentuminen, arvoketjussa ylös- tai alaspäin liikkuminen tai esimerkiksi kokonaan uuden liiketoiminnan (’tukijalan’) hankkiminen.

Ostajan tavoitteiden lisäksi yritysostoprojektiin vaikuttavat olennaisesti myös mm.

 • Onko ostajalla jo tiedossa sopivat ostokohteet
 • Mikä on kohdeyrityksen koko, kotimaa ja nykyinen omistus
 • Onko kohdeyritys kaupan myyntiprosessissa
 • Ostajan omat resurssit
 • Kaupan rahoitustapaan liittyvät kysymykset

Oston onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti ostajan mahdollisuus perehtyä kohteena olevaan liiketoimintaan ja arvioida realistisesti sen tuottopotentiaali.

Yritysostoa koskevassa toimeksiannossa PCA Corporate Finance ottaa kokonaisvastuun asetettuihin tavoitteisiin pääsemisestä ja laatii suunnitelman ostoprosessiksi, jolla nämä tavoitteet saavutetaan.

Ostokriteerit

Eri tutkimusten mukaan ne yritysostot, joissa ostaja aktiivisesti hakee yrityskauppakohteita ja ostaa tarjolla olevista kohteista vain strategiaansa parhaiten sopivat ja hinnaltaan järkevät, onnistuvat parhaiten. Tällöin projektin alkuvaiheessa PCA Corporate Finance osallistuu tarvittaessa asiakkaan omien ostokriteerien täsmentämiseen ja ns. pitkän listan laatimiseen mahdollisista kiinnostavista ostokohteista. Laadimme perustiedot sisältäviä yritysprofiileja täydentämään asiakkaan omia näkemyksiä mahdollisista kohteista. Mikäli kohdeyritys sijaitsee ulkomailla, käytämme tarvittaessa kumppaniverkkomme (esimerkiksi Itä-Euroopassa KBC Securities, Länsi-Euroopassa Altium Capital) paikallista asiantuntemusta.

Joskus ostotoimeksiantomme kohteena on yritys, jota joku toinen investointipankki myy kilpailutetulla myyntiprosessilla. Tällöin keskeistä on kilpailutilanteen arviointi asiakkaamme kannalta ja onko esimerkiksi myyjän prosessi mahdollista muuntaa kahdenvälisiksi keskusteluiksi asiakkaamme kanssa.

Yhteydenotto

Jos kohdeyritys ei ole avoimesti kaupan, yhteydenottovaihe ostajan valitsemaan kohteeseen on toisinaan hyvinkin hankala. Ensimmäinen päätös on, lähestytäänkö kohteen omistajia vai johtoa. Toinen usein esille tuleva kysymys on, onko PCA Corporate Finance yhteydessä kohteeseen ilman, että kerromme ostajan nimen vai tuommeko heti julki toimeksiantajamme. Yhteydenottovaiheessa on tärkeää kyetä perustelemaan kiinnostus yritysostoon riittävän vakuuttavalla ja myyvällä tavalla.

Alustava arvio kohteesta

Ensi vaiheessa tapahtuva kohteen kiinnostavuuden arviointi sisältää tyypillisesti ostavan yhtiön itsensä tekemän alustavan strategisen ja liiketoiminnallisen arvioinnin ja PCA Corporate Financen tekemän alustavan arvonmäärityksen. Ensiarviointi perustuu yleensä julkiseen tietoon, keskusteluihin kohteen johdon kanssa ja lisäksi sijoitusmuistioon, jos kyseessä on kilpailutettu myyntiprosessi.

Resurssien tehokkaan käytön kannalta on olennaista, voidaanko jo alkuvaiheessa todeta mahdollisimman pian, onko keskusteluja syytä jatkaa vai ei.

Ostoprosessi

Kohteen arviointia jatketaan myöhemmässä vaiheessa saatavalla lisäinformaatiolla. Ostavan yrityksen tulee kohdistaa merkittävästi omia resurssejaan liiketoiminnan arvioinnin lisäksi haltuunoton suunnitteluun. Oston onnistumisen kannalta riittävän aikainen ja huolellinen haltuunoton suunnittelu on välttämätöntä.

PCA Corporate Financen arvonmääritykseen lisätään tässä vaiheessa mm. synergiaolettamukset, kaupan rahoituksen vaikutukset sekä due diligence -prosessin tuloksena saatu informaatio ostokohteesta. Tärkeää on myös pyrkiä arvioimaan arvoa myyjän näkökulmasta ja – jos kyse on kilpailutetusta myyntiprosessista – analysoida kilpailutilannetta eri ostajien välillä.

Laadimme asiakkaallemme riittävät taloudelliset analyysit hinnanasetannan tueksi, kokoamme argumentteja arvon perusteluun sekä teemme ehdotuksia erilaisista kauppahintamalleista, jotka huomioivat hankkeeseen liittyvät erityiset riskitekijät. Näitä voivat olla erilaiset lisäkauppahintamallit, yhteisomistusmallit sekä myyjän tarjoama kaupan rahoitus. Tärkeää on myös pystyä saamaan yksinoikeus neuvotteluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Neuvottelut

Yritysoston aikana esille tulevia keskeisiä neuvottelutaktisia seikkoja ovat mm. päätös osallistua myyntiprosessiin tai jättää tarjous, tarjousten muotoilu, kilpailutilanteen arviointi, due diligence -kulujen tehokkuus sekä neuvotteluyksinoikeusasiat.

Yritysosto ei ole suoraviivainen eikä yksinkertainen hanke. Prosessiin kuluvan 4–6 kuukauden aikana tulee vastaan hankalia liiketoiminnallisia, taloudellisia, juridisia ja psykologisia seikkoja. PCA Corporate Financen kokemus sadoista yritysjärjestelyistä yhdistettynä hyvään ja tehokkaaseen projektijohtoomme varmistaa, että kaikki prosessin palaset liikkuvat oikein ja osuvat paikalleen siten, että hanke onnistuu ostajan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitteet Arvonmääritys Valmistelu Esimarkkinointi Myyntiprosessi Neuvottelut

Tavoitteet myyntiprosessille

Niin yritykset kuin niiden myyntitilanteetkin ovat erilaisia. Keskeisen tavoitteen - kauppahinnan maksimoinnin lisäksi myyjällä on tyypillisesti muitakin tärkeitä tavoitteita, joiden saavuttaminen on edellytyksenä onnistuneelle myynnille.

Erityispiirteitä myyntiprosessiin tuovat mm. seuraavat seikat:

 • Onko kohde yksityinen yhtiö, pörssiyhtiö vai isomman yrityksen osa.
 • Ollaanko myymässä enemmistö- vai vähemmistö-osuutta
 • Millaiseen rooliin myyjä haluaa jäädä yhtiössä tai myydyssä liiketoiminnassa
 • Aikatauluvaatimukset
 • Haluttu vastikkeen muoto: käteinen vai osakevastike
 • Myyjän halukkuus tai mahdollisuus lisäkauppahintamalliin
 • Tavoitteellisen kaupan ehdot (lähinnä kaupan vastuut)
 • Muiden seikkojen merkitys, esim. ostajan suunnitelmat työpaikkojen tai toimipisteiden muutoksille kaupan kohteena olevassa liketoiminnassa

Yritysmyyntiä koskevassa toimeksiannossa PCA Corporate Finance ottaa kokonaisvastuun asetettuihin tavoitteisiin pääsemisesät ja laatii suunnitelman myyntiprosessiksi, jolla nämä tavoitteet saavutetaan.

Arvonmääritys

Arvonmääritykset ja arvoon vaikuttavien tekijöiden perustelu liittyvät keskeisenä osana kaikkiin PCA Corporate Financen toimeksiantoihin.

Arvioimme yhdessä asiakasyhtiön omistajien ja johdon kanssa yhtiön kasvu- ja kannattavuuspotentiaalin sekä laadimme taloudellisen analyysin ja arvonmäärityksen useilla eri menetelmillä. Osana taloudellista analyysiä käymme läpi esimerkiksi vuoden sisäiset käyttöpääomavaihtelut ja investointisuunnitelmat, joilla molemmilla voi olla vaikutusta mm. myyntiprosessin optimaaliseen ajoitukseen.

Osana arvonmääritystä käymme läpi yhtiön omistamat mahdolliset liiketoimintaan liittymättömät omaisuuserät, kuten ylimääräiset kassavarat, kiinteistöt ja irtaimiston. Näistä eristä ostajat eivät yleensä ole kiinnostuneita, mutta niillä saattaa olla erikseen huomattavakin arvo. Siksi teemme ehdotuksen kaupparakenteesta, jotta myös näiden erien arvot tulevat maksimoitua.

Myyntiprosessin valmistelu

Myyntitavan valinta ja ostajille esitettävän myyntimateriaalin (ns. myyntitarinan) laatiminen ovat prosessin keskeisimpiä vaiheita. Myyntitavan perusmallit ovat:

 • Kahdenkeskiset keskustelut myyjän ja parhaaksi arvioidun ostajan välillä
 • Rajoitettu myyntiprosessi, johon osallistuu pieni määrä tarkkaan valittuja ostajaehdokkaita
 • Laaja myyntiprosessi, johon kutsutaan mukaan suuri määrä ostajaehdokkaita

Myyntitapaan vaikuttavat mm. yhtiön toimiala, markkina-asema, koko, arvo, velanottokyky ja tulevaisuudensuunnitelmat. Rahoitusmarkkinoiden tilanne vaikuttaa myös merkittävästi suositeltavaan myyntitapaan.

PCA Corporate Financen ja myyjän yhdessä laatimassa myyntimateriaalissa kuvataan yhtiön liiketoimintasuunnitelma. Materiaalissa korostetaan asioita, jotka todennäköisesti vaikuttavat myönteisesti ostajien haluun jättää tarjous ja jotka nostavat yhtiön arvoa. Materiaali on suppeampi, mikäli mahdollisena ostajakuntana ovat suorat kilpailijat.

Esimarkkinointi

Keskeistä onnistuneen myyntiprosessin kannalta on luoda riittävän laaja kiinnostus ja kilpailutilanne.

PCA Corporate Finance laatii alustavan listan tahoista, joiden uskotaan olevan kiinnostuneita ostamaan kohdeyritys. Lista käydään läpi myyjän kanssa, ja lähestyttävät ostajaehdokkaat sovitaan yhdessä.

Myyntitilanteen ja -tarinan viestiminen ostajakandidaateille voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Toisinaan yhtiö julkistaa myyntiprosessin tiedotteella. On kuitenkin tyypillisempää, että lähestymme ensin luottamuksellisesti valittuja tahoja ja tiedustelemme kiinnostusta yhtiön toimialaan ja -alueeseen (ns. esimarkkinointi). Jatkamme sen jälkeen suppealla markkinointimateriaalilla, joka ei sisällä kohdeyhtiön yksilöintitietoja. Myymme ostajaehdokkaille syitä, joiden vuoksi kohde on heitä kiinnostava ja joiden vuoksi heidän kannattaa osallistua myyntiprosessiin. Näiden keskusteluiden perusteella tehdään myös lopullinen päätös siitä, miten laaja myyntiprosessi kohdeyrityksestä järjestetään tai lykätäänkö koko myyntiprosessia.

Myyntiprosessi

Varsinainen myyntiprosessi alkaa salassapitosopimuksen allekirjoittamisella ja sijoitusmuistion tai muun tietopaketin toimittamisella ostajakandidaateille.

Valitusta myyntitavasta riippuen sijoittajilta voidaan pyytää alustavaa, sitomatonta tarjousta tietopaketin perusteella. Saatujen tarjousten perusteella valitaan parhaat ostajaehdokkaat jatkokeskusteluihin ja tekemään ns. due diligence -tarkastus. Tämän jälkeen ostajat jättävät lopulliset ja sitovat tarjouksensa. Toisinaan ostajat kutsutaan tapaamaan kohteen johtoa ja keskustelemaan kiinnostuksesta ja sopivasta etenemistavasta.

Myyntiprosessin uskottavuuden kannalta on tärkeää valita hankkeeseen sopivin myyntiprosessivaihtoehto. Lopputuloksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että myyjällä on prosessin aikana useita kilpailevia vaihtoehtoja mahdollisimman pitkään, jotta lopulta pystytään hakemaan paras lopputulos.

Neuvottelut

Yritysmyynnin aikana esille tulevia keskeisiä neuvottelutaktisia seikkoja ovat mm. arvon perustelu, myyntitavan valinta, annettavan tiedon yksityiskohtien taso, kilpailutilanteen ylläpito ja neuvotteluyksinoikeusasiat sekä keinot pitää vähintäänkin ostajan alussa indikoima hintataso. Samalla on myös tärkeää, että kohdeyrityksen johto pystyy myyntiprosessin keskelläkin hoitamaan normaalisti yhtiön liiketoimintaa, jotta myyntimateriaalissa annetut lupaukset pidetään.

Yritysmyynti ei ole suoraviivainen eikä yksinkertainen hanke. Prosessiin kuluvan 4–6 kuukauden aikana tulee vastaan hankalia liiketoiminnallisia, taloudellisia, juridisia ja psykologisia seikkoja. PCA Corporate Financen kokemus sadoista yritysjärjestelyistä yhdistettynä hyvään ja tehokkaaseen projektijohtoomme varmistaa, että kaikki prosessin palaset liikkuvat oikein ja osuvat paikalleen siten, että hanke onnistuu myyjän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.